gần

hạnh kiểm

Hợp pháp

Sự không chắc chắn về độ tin cậy của các bài kiểm tra đường là tuyệt đối

sự không chắc chắn về độ tin cậy của các bài kiểm tra đường bộ là tuyệt đối 4
Việc phát hiện và độ tin cậy của các bài kiểm tra đường đối với cần sa và lái xe được đặt câu hỏi bởi khoa học Nỗ lực phát hiện và
đọc thêm