gần

Khoa học

Khoa học cần sa

Khoa học xung quanh cần sa tập hợp các khoa học lý-hóa học và thực nghiệm (tự nhiên và vật chất, sinh học, và đặc biệt là y học). Nhưng cũng là khoa học nhân văn, liên quan đến Con người, lịch sử, hành vi, ngôn ngữ, xã hội, tâm lý, chính trị của con người.

Việc tiếp thu kiến ​​thức được công nhận là khoa học trải qua một loạt các giai đoạn. Dữ liệu thu thập được cho phép một lý thuyết hóa, lý thuyết hóa giúp chúng ta có thể đưa ra các dự đoán mà sau đó phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm và quan sát.

Một lý thuyết bị bác bỏ khi những dự đoán này không phù hợp với thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các xác minh này, để kiến ​​thức khoa học tiến bộ, để làm cho công trình này được các nhà khoa học khác biết đến. Những điều này sẽ xác nhận hoặc không công việc của mình trong một thủ tục đánh giá.