gần
siêu tế bào phân cực
Khoa học

Siêu tế bào phân cực tạo ra các chất chuyển hóa chuyên biệt trong trichomes cần sa

Các nhà nghiên cứu xác định các cơ chế năng suất cao được sử dụng bởi các tế bào cần sa để tạo ra chất cannabinoids Lần đầu tiên, các nhà sinh học đã xác định được "thủ thuật" năng suất cao mà các tế bào cần sa
đọc thêm